De organisatie
IederZijnWerk is een landelijk actieve organisatie die aansluit bij de behoeften van onze klanten op het gebeid van zelfredzaamheid, werk en participatie. IederZijnWerk biedt diverse diensten aan, zoals arbeidscoaching, ambulante ondersteuning, dagbesteding en huishoudelijke hulp. We geloven dat we kunnen bijdragen aan het vervullen van onze (klant)behoeften. Dat betekent dat wij oog voor de klant hebben, interesse en belangstelling tonen en in mogelijkheden denken. We hechten belang aan het bieden van kwaliteit met oog voor kwantiteit, continuïteit en duurzaamheid.
We kijken zowel naar wat mensen wel kunnen als naar wat ze niet kunnen. Ons doel is mensen bij hun eigen kracht te brengen, hun eigen geloof in eigen kunnen te versterken. We maken mensen bewust wat daarvoor nodig is en helpen ze dat te bereiken.
IederZijnWerk is voornamelijk actief in Noord, Oost, Midden en West Nederland. Ondanks de grote spreidwijdte zijn we een klein en persoonlijk bedrijf.

De kernwaarden van IederZijnWerk zijn:

 • Afspraak is afspraak
 • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen
 • Een goede samenwerking waar iedereen blij van wordt


Voor meer informatie over onze organisatie zie: www.iederzijnwerk.nl


De functie
Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van IederZijnWerk zijn wij op zoek naar leden. De RvC van IederZijnWerk gaat bestaan uit 3 leden. In onderling overleg worden rollen verdeeld zoals het voorzitterschap van de Raad. De RvC leden krijgen elk een afzonderlijke portefeuille toebedeeld afgestemd op hun vakgebied. Deze vakgebieden zijn:

 • Zorg en Welzijn
 • Bedrijfskundig
 • HRM

Voor de verdere inhoud van de functie verwijzen we naar het beschikbare profiel.

Betrokkenheid van RvC-leden
Van RvC-leden wordt op de eerste plaats verwacht dat deze hart heeft voor de doelstellingen van IederZijnWerk. Commissarissen zien erop toe dat de belangen van alle bij IederZijnWerk betrokken partijen evenwichtig in acht worden genomen. Als betrokken en actief lid van de RvC zorg jij dat IederZijnWerk bijdraagt aan het inspelen op (klant)behoeften en daarmee het versterken van de samenleving en het welzijn van onze klanten.

Vanuit de rol van toezichthouder wordt verwacht dat je oog hebt voor en kennis hebt van wetgeving en richtlijnen op het gebied van governance en wettelijk toezicht.

Functie-eisen

 • Je hebt een positief-kritische en proactieve grondhouding en bent in staat om evenwichtig belangen af te kunnen wegen.
 • Je beschikt over aantoonbare expertise op een van de eerdergenoemde terreinen, een netwerk of ervaring in de zorg en bent bereid deze verder te ontwikkelen
 • Je bent in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.
 • Je hebt zicht op lokale ontwikkelingen en op de samenhang van de uitgezette koers van IederZijnWerk.


Functie-inhoud

Als lid van de RvC bij IederZijnWerk heb je formele toezichthoudende taken (zie bijlage 1). Dit zijn taken zoals:

 • Uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de directeur;
 • Adviseren van de directeur bij de uitoefening van zijn taak;
 • Ondersteunen van de directeur en IederZijnWerk

Voorwaarden
Voor elk RvC-lid geldt dat deze minimaal 18 jaar of ouder moet zijn. De kandidaat moet een VOG overleggen. Elk RvC-lid mag niet in dienst zijn van IederZijnWerk of verenigbare functies uitoefenen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de RvC-lid noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn. Van de RvC-lid wordt verwacht dat deze structureel investeert in zijn/haar eigen professionalisering. Als lid van de raad zijn de comptetenties klantgericht, omgevingsgericht, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en samenwerken van toepassing.

Een RvC-lid wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De maximale zittingsduur is (3×3) negen jaar. Een lid moet bereid en in staat zijn om voldoende tijd voor de functie uit te trekken.

Solliciteren
Stuur je motivatiebrief met cv naar het emailadres van IederZijnWerk. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met Wilfried Gengler, directeur van IederZijnWerk, tel.: 0515-543623.

IederZijnWerk heeft nog niet eerder een RvC gehad. De invulling van uren zal worden opgebouwd.

Soort dienstverband: Bepaalde tijd

Salaris: nader overeen te komen

Arbeidsvoorwaarden:

 • Reiskostenvergoeding
 • Flexibele werkuren

Sollicitatie en informatie : Wilfried Gengler 0515 543623 0611350810 wilfriedgengler#@iederzijnwerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Inhoudelijke uitwerking Profiel RvC lid IederZijnWerk

 

Taken en verantwoordelijkheden leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op ten minste:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

De RvC houdt voorts toezicht op het beleid van de dagelijkse en algemene leiding van IederZijnWerk en staat deze met raad en daad terzijde.

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van IederZijnWerk als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokken belanghebbenden af.

Werkwijze

De RvC komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

De RvC bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan IederZijnWerk, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de RvC.

De RvC voert jaarlijks met elk van de leden van het bestuur een gesprek over diens functioneren. De RvC voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.

De RvC kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de RvC wordt onmiddellijk – schriftelijk – aan het bestuur medegedeeld. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvC zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

 • de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming, tenzij deze bevoegdheid aan de Algemene Vergadering toekomt;
 • de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie;
 • de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 • het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie;
 • het bestuursreglement van de raad van bestuur;
 • een voorstel tot ontbinding van de zorgorganisatie;
 • aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 • gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie.
 • overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement.

Het ontbreken van goedkeuring van de RvC tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

De RvC en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

Geschillen

Eventuele geschillen tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur zullen in goed onderling overleg worden opgelost, al dan niet met behulp van, bijvoorbeeld, een mediator of een ter zake van het geschilpunt deskundig persoon. Indien dit niet leidt tot een oplossing van het conflict dan zal dit ter beslechting worden voorgelegd aan een arbiter of aan een rechter

Vacature – Lid Raad van Commissarissen IederZijnWerk

Geef een reactie